Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0314 a8c6
Reposted fromTLC2 TLC2 viagoaskalice goaskalice
Your body's dying.  Pay no attention, it happens to us all.
— no co jak nie "Wywiad z wampirem"
Reposted fromgoaskalice goaskalice
8037 3a6f 500
Reposted fromwestwood westwood viagoaskalice goaskalice
5660 3976
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho vianenya nenya
4074 6dea
Reposted fromnenya nenya

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianenya nenya
7756 afa6
Reposted fromnenya nenya
9781 9a66
Reposted fromnenya nenya
2615 4e06
Reposted fromxalchemic xalchemic viagoaskalice goaskalice
To miasto to dopiero coś. Taki smog, że nawet nie widać tych wszystkich kretynów.
— uroki życia w dużym mieście, Vladimir Nabokov, "Lolita"
Reposted fromlittlefaith littlefaith viagoaskalice goaskalice
0684 9a3f
Reposted bystyltedirtyappleLuukkakombinattuduposzukiwasz
1263 dea7 500
Reposted fromyourdemise yourdemise viagoaskalice goaskalice
Reposted fromkatt katt viagoaskalice goaskalice
1148 0c76
Reposted fromechoecho echoecho viagoaskalice goaskalice
1146 0ad2
Reposted fromechoecho echoecho viagoaskalice goaskalice
Jedna, jedyna przyczyna nieszczęścia: PRZYWIĄZANIE. Emocjonalny stan kurczowego przywiązania wynikający z przekonania, że bez pewnych rzeczy nie możesz być szczęśliwy.
— Anthony de Mello
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viagoaskalice goaskalice
Bukowski o kotach:

Fajnie mieć gromadę kotów. Jeśli czujesz się źle, po prostu patrzysz na koty i czujesz się lepiej, bo one wiedzą, że wszystko jest jak jest. Nie ma się czym podniecać. Po prostu wiedzą. Są zbawicielami. Im więcej masz kotów, tym dłużej żyjesz. Jeżeli masz sto kotów, będziesz żył dziesięć razy dłużej niż gdybyś miał dziesięć. Któregoś dnia zostanie to odkryte, a wtedy ludzie będą mieli po tysiąc kotów i będą żyli wiecznie. To naprawdę niedorzeczne.
Reposted from60feettall 60feettall viagoaskalice goaskalice
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Ernest Hemingway
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viagoaskalice goaskalice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl